Kolik vás tady bylo: Dnes 136 | Včera 158 | Za poslední měsíc 897 | Celkem 745049

banner-ver2A

Vytisknout

Kdy je potřeba geometrický plán

Napsal Ing. Petr Vícha. Zveřejněno v kategorii Aktuality ze světa realit a financí

Konkrétně případy, kdy je třeba vyhotovit geometrický plán, určuje Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013 Sb. Nový geometrický plán je potřeba většinou, když dochází ke změnám v hranicích katastrálního území nebo přímo v hranicích pozemku. Geometrický plán slouží také při rozdělení pozemku, k vyznačení nebo ke změně obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, k upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení či k vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Může jít také o opravu geometrického a polohového určení nemovitosti nebo o doplnění souboru geodetických informací o pozemku dosud evidovaných tzv. zjednodušeným způsobem (zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu zpravidla neexistují). Geometrický plán bude zapotřebí také tehdy, když došlo k rozhodnutí vlastníka pozemek rozdělit na více parcel. Například z důvodu prodeje, darování či výměny.

Rozdělení pozemků

Tato skutečnost je častým důvodem k novému zaměření hranic pozemků, a tím pádem k vytvoření nového geometrického plánu jednotlivých pozemků. Nedoporučuje se nechat zaměřit pozemek bez stanoviska obce, či stavebního úřadu. Mohlo by se jednat o zbytečně vynaložené finance. Obec nemusí rozdělení povolit. Například z důvodu, že k nově vzniklému pozemku není a nebude ani možné vybudovat přístup z veřejné komunikace. Nebo to není v souladu s územním nebo regulačním plánem obce. Bývá tedy potřeba do výřezu katastrální mapy vyznačit, jak bude pozemek rozdělen a kde budou mít jednotlivé nové pozemky vstup z veřejné komunikace. Poté je třeba požádat o souhlas obec a stavební úřad. Jestliže je získáno souhlasné stanovisko, lze volat geodeta, který vše zdokumentuje, vytyčí a provede.

Geometrický plán pro zápis věcného břemene

Pokud se věcné břemeno vztahuje k celému pozemku, geometrický plán nepotřebujete. Pokud se však věcné břemenu vtahuje pouze k části pozemku, je třeba jej mít k zápisu práva do katastru nemovitostí. Věcné břemeno (služebnost) je v zásadě omezením vlastnických práv, které musí být smluvně ošetřené. Běžnou součástí věcného břemene jsou doživotní bydlení, vstup a vjezd na pozemek a využívání jeho části, využívání studny či inženýrských sítí a podobně.

Kdo a za jak dlouho plán zhotoví

Geometrický plán vypracovává úředně oprávněný geodet nebo geodetická kancelář. Geodet si na základě objednávky vyžádá podklady přímo na katastrálním pracovišti a po předložení souhlasu stavebního úřadu se záměrem provede zaměření přímo v terénu. Poté vypracuje geometrický plán. Lhůty na vypracování geometrického plánu nejsou jen otázkou vytíženosti příslušného pracovníka nebo firmy, kterou jste si vybrali. Je třeba získat podklady z katastrálního úřadu, vypracovat geometrický plán, jednat s osobami, jichž se věc dotýká, a konečně podat vše na katastrální úřad k zanesení do katastru. Úřady mají své zákonné lhůty, a i povolení stavebního úřadu, například při plánovaném rozdělení pozemku, může pár týdnů trvat. Je proto třeba počítat s tím, že zhotovení geometrického plánu není otázkou několika dnů, ale spíše týdnů, či dokonce ve složitějších případech měsíců.